Sertifikati

cert1s

 

cert2s

raznoSPISAK DOKUMENTACIJE ZA INSPEKCIJSKU KONTROLU

1. REŠENJE O UPISU U REGISTAR
2. UGOVORI O RADU (prijava na obavezno soc. osiguranje)
  (zaposleni na neodređeno, određeno, bolovanja, mirovanja...)
3. REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA
4. REŠENJA O NEPLAĆENIM ODSUSTVIMA-ako ima
5. POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR –samo ako postoji
6. ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA- direktor
7. STRUKTURA ZAPOSLENIH:-po polnoj, kvalifikacionoj i starosnoj
8. REŠENJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJIH ODMORA ( i plan korišćenja god. odmora)
9. OBRAČUNSKA DOKUMENTACIJA ZA ISPLATU ZARADA
  (posebno obratiti pažnju na evidenciju i platama porodilja, rad na određeno...)
  /rad preko zadruga sa angažovanim zaključiti Ugovor bez opisa iz sistematizac./
10.PRAVILNIK O RADU
11.PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA
12.AKT O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI
13.PLAN SPROVOĐENJA PROCENE RIZIKA
14.PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
15.ODLUKA O IMENOVANJU LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
  (odluka i ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji sa tim licem)
16.DOKAZ O OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD
  (obrazac br. 6. ; pismena obuka; testovi; zapisnik o osposobljenosti)
17.EVIDENCIJE IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
  (obrasci od 1 – 14 –uverenja o ispitivanju okoline, opreme, hem. Štetnosti...)
18.ODLUKA O IMENOVANJU LICA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI, SPASAVANJE I EVAKUACIJU U SLUČAJU OPASNOSTI
19.ODLUKA O IMENOVANJU KONTROLORA ZABRANE PUŠENJA
20.UVERENJE –CRVENI KRST O POLOŽENOM OSNOVNOM KURSU IZ PRVE POMOĆI

Napomena: U Ugovorima o radu mora biti upisana osnovica plate i svaka naredna promena mora se aneksirati.

 

ZA VAŠ SIGURAN BIZNIS, BEZ STRESA I ZA VAŠ MIRAN SAN !!

 razno1

Adresa

Sergeja Jesenjina 25
24000 Subotica, Srbija

Kontakt

Telefon: 024 552 793
Fax: 024 524 872
Mobil: 063 516 507
Email: kzeljko@yunord.net
Email: nekuadsl@open.telekom.rs