Sertifikati

cert1s

 

cert2s

 • 011Oprema za rad se smešta u odgovarajući proizvodno – tehnološki sistem. Pri tome posebnu pažnju treba obratiti na: njegov položaj u odnosu na ostalu opremu i instalacije , na prolaze i prilaze (oko mašine prolaz minimum 0,5 m ), osvetljenje potrebno za normalan rad ( prirodna svetlost , električna opšta rasveta i lokalna rasveta ) i na slobodnu površinu za rukovaoca oruđem( prostor minimum 2 m kvadratna ) , ventilaciju , grejanje , elektronapajanje i dr.
 • Površina poda , odnosno platforme uz opremu na kojoj radnik stoji i radi mora imati toplotno – izolacionu podlogu ( drveni podmetač ), ne sme biti klizava , mora biti ravna i sigurna za kretanje i mora biti stabilna.
 • Za potrebe pristupa pojedinim delovima opreme koristiti podeste i platforme ( širine minimum 0,8 m) sa zaštitnim ogradama ( visine 1 m ) i rukohvatima.
 • Oprema se mora postaviti na ravnu i čvrstu podlogu .Ukoliko pri radu stvara udare i vibracije oprema se postavlja na plastične podmetače i po potrebi se pričvršćuje za podlogu vijcima
 • Pogonski elektromotori i prenosnici snage moraju biti potpuno zaštićeni čvrstim oklopima – zaštitnom napravom.
 • Oprema treba da bude opremljena odgovarajućim zaštitnim napravama , koje štite radnika u toku rada. Zabranjeno je skidati ili na drugi način uklanjati zaštitne naprave ili uređaje. Zabranjen je rad na opremi , ako zaštitne naprave nisu postavljene .Ukoliko se ipak ova zaštita ne koristi , treba koristiti lična zaštitna sredstva i pomoćne ručne alate.
 • Zaštitne naprave treba da su : dovoljno čvrste i otporne , da su odgovarajuće geometrije i da su stabilno postavljene.
 • Sve zaštitne naprave treba da su tako postavljene da se mogu skinuti samo uz korišćenje odgovarajućeg alata , u suprotnom moraju se izvesti sa zaštitnom blokadom.
 • Odstranjivanje otpadaka i čišćenje neposrednog radnog prostora može se vršiti samo uz korišćenje odgovarajućih alata i pribora i može se vršiti samo kada mašina nije u radu.
 • 018Oprema mora imati jasno označen uređaj za puštanje u pogon i zaustavljanje , tako da se njegovim aktiviranjem jasno može odrediti početak i kraj rada opreme.
 • Aktuatori uređaja za upravljanje opremom moraju biti razmešteni tako da se njima može lako i brzo rukovati . -Uređaji za upravljanje moraju biti trajno i vidljivo označeni prema nameni i u svakom momentu moraju ispravno delovati . -Aktuatori moraju biti izrađeni od elektro izolacionog matrijala , presvučeni toplotno- izolacionim matrijalom i ugrađeni tako da ne postoji mogućnost njihovog slučajnog aktiviranja .Oprema kod koje postoje ''veće'' opasnosti za radnika , mora imati uređaj za hitno zaustavljanje – stop taster.
 • Zaštitni uređaji (dvoručne komande , fotoćelije ) moraju u svakom momentu ispravno delovati .Ako mašinu karakteriše automatski rad zaštitnim napravama i blokadama moraju se preduzeti mere da radnik ne može doći u zonu delovanja opreme ili njegovih delova .
 • Instalacije i uređaji čija je temperatura na spoljnim površinama iznad 50 stepeni moraju biti toplotno izolovani. Regulacioni , blokirajući i sigurnosni uređaji moraju se redovno ispitivati i moraju u svakom momentu ispravno delovati .
 • Za kontrolu vrednosti radnih parametara ( npr. temperature, pritiska, nivoa i dr.), na instalaciji moraju biti ugrađeni merni instrumenti odgovarajućeg opsega i klase tačnosti . Na skalama mernih instrumenata moraju se crvenom linijom označiti maksimalne vrednosti radnih parametara .
 • Za kontrolu rada pojedinih funkcija opreme koristiti svetlosne i zvučne indikatore.

Adresa

Sergeja Jesenjina 25
24000 Subotica, Srbija

Kontakt

Telefon: 024 552 793
Fax: 024 524 872
Mobil: 063 516 507
Email: kzeljko@yunord.net
Email: nekuadsl@open.telekom.rs